ที่ไหนสามารถให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ได้

ที่ไหนสามารถให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ได้

สถานที่ที่สามารถให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ได้ ได้แก่

 • หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นต้น หน่วยงานของรัฐเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจออนไลน์ สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือธุรกิจออนไลน์ได้ฟรีหรือในราคาที่ย่อมเยา

 • สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น สถาบันการศึกษาเหล่านี้มีหลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจออนไลน์ สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือธุรกิจออนไลน์ได้ผ่านอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจออนไลน์

 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเป็นหน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและเริ่มต้นใหม่ ให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้ทุน เป็นต้น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจบางแห่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ

 • บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ให้บริการด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจบางแห่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ

 • เว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ให้บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน เว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์บางแห่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจออนไลน์

ในการเลือกสถานที่ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • วัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา วัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์อาจแตกต่างกันไป เช่น ต้องการวางแผนธุรกิจ ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ ต้องการเพิ่มยอดขาย เป็นต้น ควรเลือกสถานที่ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา

 • งบประมาณที่มี ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และบริการที่ได้รับ ควรเลือกสถานที่ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี

 • ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกสถานที่ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจออนไลน์ตรงกับธุรกิจของตน

ตัวอย่างสถานที่ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่

 • หน่วยงานของรัฐ

  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
  • กระทรวงพาณิชย์
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

  • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
  • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ

  • Rocket Business Consulting
  • The Growth Coach Thailand
  • A4 Business Consulting
  • BizCurious
 • เว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจออนไลน์

  • BizThink
  • SME Knowledge
  • SMEs One
  • SMEs Startup